Wielka Bramka
Pomóż polskiej reprezentacji strzelić bramkę

RegulaminREGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ
"Wielka Bramka"

ORAZ REGULAMIN KONKURSU

2 czerwca, w przeddzień dorocznego Święta Dziękczynienia, zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji "Największa Bramka Świata". Na Polach Wilanowskich przed Świątynią Opatrzności Bożej stanie ogromna bramka piłkarska - szeroka na 20 m, wysoka na 5 m i głęboka na 4 m. Będziemy bić rekord świata w strzelaniu do bramki, a tym samym pomożemy polskiej reprezentacji w piłce nożnej zdobyć jak największą liczbę bramek na zbliżających się mistrzostwach Euro 2012. Jednocześnie wysyłając smsa na nr 72551 wspomożemy wykończenie budowy kopuły Świątyni Opatrzności Bożej powstającej w Warszawie Wilanowie. Świątynia ta, to Wotum Narodu Polskiego za odzyskaną niepodległość.  Decyzję o jej powstaniu podjął Sejm Czteroletni w 1791 roku.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy wysłać z telefonu specjalnego smsa na numer 72551. W odpowiedzi prześlemy wiadomość z adresem strony internetowej i prośbą o zarejestrowanie się. Po rejestracji wystarczy wydrukować certyfikat, przyjść na Pola Wilanowskie i oddać strzał do bramki. Osobom wysyłającym SMS-y z Pól Wilanowskich umożliwimy strzelenie do bramki po przedstawieniu zapisanej w telefonie wiadomości potwierdzającej udział w akcji (sms zwrotny)


§ 1
Postanowienia ogólne


1. Organizatorem akcji pod nazwą "WIELKA BRAMKA" (dalej "Akcja") jest Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu ? Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miodowej 17/19, NIP 525-24-23-501.

2. Niniejszy regulamin Akcji (dalej "Regulamin") jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Akcji, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Akcji.

3. Warunkiem udziału w Akcji jest przesłanie przez Uczestników Akcji wiadomości tekstowej w formie SMS-a charytatywnego (dalej "SMS") na nr: 72551 o wartości 2 PLN netto + 23%VAT (2,46 PLN brutto).

4. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co jednak nie wyłącza możliwości uczestniczenia w niej osób zamieszkałych lub przebywających poza granicami Polski pod warunkiem, że będą używać telefonów komórkowych zarejestrowanych u polskich operatorów mobilnych.

5. Akcja obowiązuje w okresie od 07.05.2012 do 03.06 2012 roku, z zastrzeżeniem, że SMS-y nadesłane do dnia 02.06.2011 do godziny 12:00 włącznie posłużą jako autoryzacja wejścia na akcję Bicia Rekordu Świata w
strzelaniu goli do dużej bramki, podczas Spotkania Młodych w dniu 2.06.2012 r., opisanej w § 2 poniżej, a te nadesłane od 02.06.2012 od godz. 12:01 do 03.06.2012 do godz. 24:00 będą wyłącznie wspomagały w formie cegiełki działania statutowe Centrum Opatrzności Bożej, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

6. Organizator posiada zezwolenie nr 90/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.


7. Środki finansowe uzyskane z Akcji zostaną przeznaczone przez Organizatora na jego działania statutowe tj. na finansowanie budowy kopuły Świątyni Opatrzności Bożej.


§ 2
Uczestnictwo w Akcji


1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne (dalej "Uczestnicy"), które spełnią warunki, o których mowa w ust. 2 poniżej.


2. Warunkiem oddania strzału jest:

1) wysłanie wiadomości SMS o treści "Gol" na numer 72551( dopuszczalne jest dowolne użycie liter wielkich i małych) do dnia 2.06.2012 r. do godz. 12:00 włącznie,

2) nieobowiązkowa rejestracja na stronie Akcji www.wielkabramka.pl i okazanie certyfikatu pobranego z ww. strony po rejestracji.  Uczestnik zarejestrowany przez serwis internetowy na stronie www.wielkabramka.pl będzie miał pierwszeństwo w oddaniu strzału na wielką bramkę.

3)  stawienie się w na Polach Wilanowskich przed Świątynią Opatrzności Bożej w dniu 2.06.2012, nie później niż do godz.12:30 i okazanie certyfikatu, o którym mowa w pkt 2) powyżej, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej,

4) w przypadku Uczestników, którzy nie zarejestrowali się na stronie, o której mowa w pkt 2) powyżej, warunkiem oddania strzału jest okazanie SMSa zwrotnego, o którym mowa w ust. 4 poniżej.


3. W celu rejestracji należy wejść na stronę www.wielkabramka.pl, zarejestrować się poprzez zamieszczony na stronie formularz podając swoje imię i nazwisko, aktualny e-mail oraz numer telefonu, z którego wysłana została wiadomość SMS, dzięki czemu zostanie przydzielony kod określający kolejność zgłoszenia, który później będzie można wydrukować celem okazania przy wejściu na Akcję Wielka Bramka podczas Spotkania Młodych o którym mowa w pkt 5 par.1).


4. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS, o której mowa w ust. 2 pkt 1) to 2 PLN +VAT (2,46 PLN brutto).

5. Wysyłając wiadomość SMS, o której mowa w ust. 2 pkt 1) Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie od operatora sieci komórkowej wysyłanej automatycznie wiadomości zwrotnej o treści: "Operator i Centrum Opatrznosci Bozej dziekuja za udział w akcji Wielka Bramka! Wejdz na www.wielkabramka.pl i wez udzial w biciu rekordu".


6. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Numer 72551 jest numerem dostępnym dla wszystkich użytkowników telefonów komórkowych, u wszystkich operatorów sieci komórkowych działających na terenie Polski. Wiadomości wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Akcji.


7. Wysłanie wiadomości SMS jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

8.  Oddawanie strzałów nastąpi 2.06 w godz, 14:00 14:45. Z odległości 11 m od bramki. Bronić będzie 4 bramkarzy. Strzały będą liczone przez komisję złożoną z 3 przedstawicieli COB.

§ 3
Konkurs  z nagrodami


  1. Uczestnicy mają prawo do udziału w konkursie wiedzowym z nagrodami, zorganizowanym podczas Spotkania Młodych. Lista nagród umieszczona jest na stronie www.wielkabramka.pl. w zakładce lista nagród, a także stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość powiększenia puli nagród.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

1) Wysłanie SMS-a charytatywnego na nr 72551 do dnia 2.06.2012 r. do godz. 12:00 włącznie.

2 Obecność na Polach Wilanowskich oraz oddanie strzału na wielką bramkę, zgodnie z treścią § 2 niniejszego Regulaminu.

3) Posiadanie telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS-a charytatywnego na nr 72551.

4) Uprzednia rejestracja na stronie www.wielkabramka.pl lub wysłanie SMS-a i pokazanie wiadomości zwrotnej. Ponieważ liczba Uczestników Akcji Wielka Bramka i oddawania strzałów na bramkę jest ograniczona, obowiązuje pierwszeństwo zgłoszeń osób które zarejestrowały się uprzednio na stronie internetowej. Wysłanie SMS-a nie daje pierwszeństwa do oddania strzału na bramkę.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, ani członkowie rodziny organizatora oraz operatorów sieci komórkowych.

3. Konkurs rozpocznie się po zakończeniu Akcji oddania strzału do wielkiej bramki, o której mowa w § 2 powyżej.

4. Konkurs obejmuje 5 (pięć) kategorii. W każdej z kategorii konkursu zadawane jest jedno pytanie z obszaru piłki nożnej.  Każdy z Uczestników może wziąć udział w każdej z kategorii konkursu. Zwycięzcy każdej z kategorii konkursu, otrzymają nagrody, o których mowa w pkt 3 poniżej.

5. Sposób przyznawania nagród:

1) Liczba nagród jest różna dla poszczególnych kategorii.

2) Aby wziąć udział w konkursie w każdej z kategorii, należy wysłać SMS-a na wskazany przez Organizatora numer z prawidłową odpwiedzią ( a,b lub c)  na pytanie wiedzowe z obszaru piłki nożnej.

3)  Pytania konkursowe oraz numer na który należy wysłać smsa będą podawane ze sceny głównej i będą wyświetlane na telebimach bezpośrednio po zakończeniu bicia rekordu.

4) Zwycięzcami poszczególnych kategorii są Uczestnicy, którzy spełnili warunki udziału w konkursie oraz wysłali najszybsze prawidłowe odpowiedzi na pytanie konkursowe . Koszt SMS-a, który ponosi Uczestnik  jest zgodny z indywidualnym planem taryfowym Uczestnika.

5/ Zwycięzcy poszczególnych kategorii konkursowych otrzymają SMS-a zwrotnego, o treści : "Wygrałes! Odbierz nagrodę w namiocie!" i będą uprawnieni do odbioru nagrody w punkcie wyznaczonym przez Organizatora. Odbiór nagród może nastąpić jedynie w dniu bicia rekordu. Uczestnicy, którzy nie odbiorą nagrody w dniu bicia rekordu, tracą do niej prawo.

6. Wartość żadnej z nagród nie przekracza kwoty 760 złotych.


§ 4
Dane osobowe


1. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w związku z Akcją i konkursem, oraz do celów marketingowych Organizatora, co obejmuje przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności w celu informowania o kolejnych akcjach i działaniach podejmowanych przez Organizatora.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Centrum Opatrzności Bożej

3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Potwierdzając uczestnictwo w Akcji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów wskazanych w ust. 1 powyżej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.


§ 5
Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Akcji spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Akcji.


2. Treść regulaminu Akcji jest dostępna na stronie internetowej www.wielkabramka.pl oraz w siedzibie Organizatora.


3. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu trwania Akcji, jej anulowania lub przerwania z ważnych przyczyn, których nie mógł przewidzieć w chwili organizowania Akcji, o których w razie ich zaistnienia poinformuje Uczestników Akcji, na stronie internetowej wielka bramka.pl.


4. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie internetowej pod domeną www.wielkabramka.pl i z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora i Uczestników Akcji.

5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Akcji, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.